top of page

PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA

2

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoitus on tukea asiakkaan sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä toimintakykyä ja omia vahvuuksia. Tavoitteena on löytää ratkaisuja asiakkaan osallistumisen haasteisiin ja madaltaa kynnystä osallistua yleisiin tapahtumiin ja palveluihin. 
Päivätoiminnan sisältö, määrä ja toteuttamistapa määritellään palvelujen toteuttamissuunnitelmassa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Päivätoiminta sisältää erilaisia tavoitteellisia ryhmätoimintoja, kuten esim. viittomakielen opetus tai muu kommunikaatio-opetus, luova toiminta, leivonta ja ruuan valmistus, puutarhanhoito, retket lähiympäristöön, hyvinvoinnin tukeminen, ulkoilu tai muu virkistystoiminta.


Palvelujen toteuttamisessa on olennaista yhteisen kielen, usein viittomakielen, mahdollistama vuorovaikutus työntekijöiden ja muiden osallistujien kanssa. Tärkeää on myös omakielisen yhteisön psykososiaalinen tuki. Säätiö toteuttaa mm. ikääntyneiden aistivammaisten päivätoimintaa ja erityisryhmien päivätoimintaa hyvinvointialueiden tekemien päätösten pohjalta.

Työtoiminta

Työtoiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan osallisuutta ja mahdollisuuksia työllistyä. Työtoiminta on osallistujien toiminta- ja työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Palvelujen toteuttamisessa on olennaista yhteisen kielen, usein viittomakielen, mahdollistama vuorovaikutus työntekijöiden ja muiden osallistujien kanssa. Tärkeää on myös omakielisen yhteisön psykososiaalinen tuki.


Työtoiminta perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin ja asiakaskohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteet voivat liittyä esim. päivärytmin selkiytymiseen, elämänhallinnan parantamiseen, omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen tai sosiaalisten verkostojen ylläpitoon.

 
Työtoiminnan sisältö rakennetaan mielekkääksi ja asiakkaan taidoille sopivaksi kokonaisuudeksi. Se voi sisältää esimerkiksi tuotteiden pussittamista ja kokoamista tai mainoslehtisten jakamista. Työtoiminta pitää sisällään varsinaisten työtehtävien lisäksi esim. viittomakielen opetusta tai muuta kommunikaatio-opetusta, ulkoilua ja liikuntaa sekä erilaisia tavoitteellisia ryhmätoimintoja.

Työllistymistä tukeva toiminta

Työllistymistä tukeva toiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen lisäksi erityisiä työhön sijoittumista edistäviä kuntoutus- ja muita tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Työllistymistä tukevan toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan osallisuutta, vahvistaa työelämävalmiuksia sekä tukea siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään Työkeskus Sampolassa Hämeenlinnassa.


Työllistymistä tukeva toiminta voi olla esimerkiksi käsityötuotteiden valmistamista, kirjansitomista, verhoilua tai huonekalujen entisöintiä. Työllistymistä tukevan toiminnan työ voi olla myös alihankintatöitä ulkopuolisilta yrityksiltä. Palvelujen toteuttamisessa on olennaista yhteisen kielen, usein viittomakielen, mahdollistama vuorovaikutus työntekijöiden ja muiden osallistujien kanssa. Tärkeää on myös omakielisen yhteisön psykososiaalinen tuki.

 
Työllistymistä tukeva toiminta voidaan järjestää siten, että asiakas on työsuhteessa säätiöön ja ansaitsee työtehtävistä palkkaa. Työsuhteessa toimivilla on useimmiten jokin ammatillinen tutkinto tai he opiskelevat tutkinnon oppisopimuksella.

3
bottom of page