top of page

MUUT PALVELUT

1
2

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun asiakkaita ovat kuurot, kuurosokeat, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttävät ja muut kommunikoinnissa tukea tarvitsevat asiakkaat. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on, että asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuu yhdenvertaisesti muiden kanssa niissäkin tilanteissa, joissa hän tarvitsee toisen henkilön apua.

 
Työssä ja opiskelussa, vuorovaikutuksessa, vapaa-ajan toiminnassa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa tukemisen lisäksi henkilökohtainen apu voi olla asiakkaan tukemista esimerkiksi seuraavissa päivittäisissä toimissa; liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, vaate- ja ruokahuollossa, kodin siisteydessä tai asioinnissa.


Tärkeitä tavoitteita ovat ymmärretyksi tuleminen ja mahdollisuus käyttää omaa kieltään sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Henkilökohtaisella avulla tuetaan asiakasta toteuttamaan omien valintojensa mukaista elämää esimerkiksi vapaa-ajalla kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avun sisältö määritellään asiakkaan palvelujen toteuttamissuunnitelmassa. Asiakkaan kielelliset sekä ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet huomioidaan osana suunnitelmaa.

Ammatillinen tuki

Ammatillinen tuki on tarkoitettu kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville ja muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille, jotka asuvat itsenäisesti ja tarvitsevat apua tai tukea jollain arkielämän osa-alueella. Palvelu sopii erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi maahanmuuttajille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä perheille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita. Ammatillinen tuki voi olla esim. palveluohjausta tai perhetyötä.


Ammatillista tukea järjestetään asiakkaan toimivan arjen edistämiseksi, omien voimavarojen vahvistamiseksi sekä toimintakyvyn palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lapsiperheissä tavoitteet liittyvät vanhempien tukemiseen tai lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseen. Ammatillisen tuen sisältö määritellään asiakkaan palvelujen toteuttamissuunnitelmassa. Asiakkaan kielelliset sekä ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet huomioidaan osana suunnitelmaa.

 
Käytännössä ammatillinen tuki voi olla esimerkiksi omakielistä tukea viranomaisasioiden hoidossa, taloudellisten asioiden hoidossa, asunnon hakemisessa ja muuttamiseen liittyvien asioiden hoitamisessa, viittomakielisessä vuorovaikutuksessa, asiakirjojen selventämisessä asiakkaalle hänen käyttämällään kielellä tai asiakkaan hoitoonohjausta.

Viittomakielinen muistitesti

Viittomakielisen muistitestin tavoitteena on mahdollistaa viittomakielisille henkilöille luotettava ja vertailukelpoinen testitulos. Testituloksen avulla voidaan havaita viittomakielisten henkilöiden muistisairauksia sekä seurata jo todetun muistisairauden etenemistä sekä tehdä suositusten mukaisia päätöksiä asiakkaan muistisairauden hoidosta.

 
Viittomakieltä äidinkielenään ja suomea vasta toisena kielenään käyttävien asiakkaiden kognitiivisia taitoja ei voida arvioida luotettavasti suomenkielisille henkilöille tarkoitetuilla mittareilla. Viittomakielinen muistitesti sisältää viittomakielentaitoisen muistiasiantuntijan kotikäynnin, CERAD-testin toteutuksen suoraan asiakkaalle viittomakielellä (sis. MMSE) sekä tulosten kirjaamisen ja kirjallisen yhteenvedon (johon kirjataan myös testaajan havaintoja asiakkaan tilasta).

 
Kaikki muistitestausta tekevät työntekijät ovat kouluttautuneet viittomakielisen muistitestin käyttöön, heillä on erinomainen viittomakielen taito ja he tuntevat kuurojen kulttuurin ominaispiirteet ja ymmärtävät niiden merkityksen muistitestauksessa.

3
bottom of page