top of page

KOTIIN TUOTETTAVAT PALVELUT

2

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoitoa ja tukipalveluja järjestetään kuuroille, kuurosokeille, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville ja muille kommunikoinnissa tukea tarvitseville asiakkaille, jotka tarvitsevat apua tai tukea päivittäisissä toimissa esim. korkean iän, sairauden tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.

 
Kotihoidon ja tukipalvelujen tavoitteena on, että asiakas pystyy asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti sekä saa hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Omakielinen vuorovaikutus on tärkeä osa hyvinvointia ja merkityksellistä elämää. Palvelujen sisältö, määrä ja toteuttamistapa määritellään palvelujen toteuttamissuunnitelmassa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 
Kotihoitona ja tukipalveluina järjestetään asiakkaan käyttämällä kielellä hänen tarpeidensa mukaan esim. tukea henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa ja liikkumisessa, kotisairaanhoitoa, tukea kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, apua suomenkielisten asiakirjojen viittomisessa ja selventämisessä, asiointipalvelua sekä tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä omalla kielellä.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon asiakkaita ovat kuurot, kuurosokeat, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttävät ja muut kommunikoinnissa tukea tarvitsevat asiakkaat, jotka tarvitsevat kotisairaanhoitoa terveydentilansa perusteella. Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona moniammatillisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoidon palvelua.

 
Kotisairaanhoidon tavoitteena on auttaa sairaan henkilön kotona selviytymistä, tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa sekä esimerkiksi helpottaa sairaalasta kotiutumista. Kotisairaanhoidon sisältö, määrä ja toteuttamistapa määritellään palvelujen toteuttamissuunnitelmassa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaan kielelliset sekä ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet huomioidaan osana suunnitelmaa. 


Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun hoito. Käytännössä kotisairaanhoito voi olla esim. erilaisten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien asioiden selventämistä ja hoitamista asiakkaan käyttämällä kielellä, erikoishoitoja kuten haavahoitoa, yhteistyötä ja tiedottamista, terveydentilan seurantaa ja lääkärikäyntejä asiakkaan kanssa.

Kotipalvelu lapsiperheille

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa on kuuroja, kuurosokeita, viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäviä tai muita kommunikoinnissa tukea tarvitsevia henkilöitä. Perheen avun ja tuen tarve voi liittyä esimerkiksi synnytykseen, sairauteen, vammaan tai erityiseen perhe- tai elämäntilanteeseen.

 
Kotipalvelun tavoitteena on turvata lasten tasapainoinen kasvu ja kehitys tukemalla vanhempien kasvatustyötä. Kotipalvelun avulla perhettä tuetaan arjessa selviytymisessä sekä perheen omien voimavarojen ja arjen taitojen vahvistamisessa. Palvelujen sisältö, määrä ja toteuttamistapa määritellään palvelujen toteuttamissuunnitelmassa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaan kielelliset sekä ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet huomioidaan osana suunnitelmaa. 


Lapsiperheen kotipalvelu on perheen arjen toimintakykyä turvaavaa ja vahvistavaa palvelua, johon sisältyy perheen käyttämällä kielellä yksilöllisen tarpeen mukaan hoitoa ja huolenpitoa, lapsen hoidon ja kasvatuksen tukemista, aterioiden valmistamiseen ja kodin hoitamiseen liittyviä tehtäviä sekä muiden jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista tai niissä avustamista.

3
bottom of page